Bil Koleji Kayseri Kampüsü

Köklü bir Geçmişten,Aydınlık Geleceğe...

logo

0544 2 522 522

bilkayseri@bilkoleji.com.tr

Konaklar Mahallesi

447. Sokak No :51 Melikgazi/Kayseri

Bil'de Yaşam

İlerİ Ölçme ve Değerlendİrme

BİL Koleji Ölçme Değerlendirme Bölümü; kendine özgü geliştirmiş olduğu ölçme araçlarıyla, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencinin bilişsel, akademik ve sosyal gelişimini, velilerimizin sisteme katılımını, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini, okullarımız kalite ve standartlarını planlı, programlı, değerlendirmeler

sunarak ilgili birimlerin eğitim öğretim kalitesini her fırsatta artırmaya yönelik profesyonel hizmet sunar.

Ölçme Değerlendirme Bölümü olarak;
Amacımız

Ölçme ve değerlendirme bölümünün en temel amacı, BİL Okulları’nda uygulanan tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarının 21.yy eğitim ve hizmet standartlarına ulaşmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda süreç ve sonuç odaklı değerlendirmeler, çok boyutlu değerlendirme, yapılandırmacılık temelli, bilginin öğrenci tarafından inşa edilmesine, gerçek yaşam problemleriyle harmanlanmasına olanak veren proje odaklı ve performansa dayalı görevlere önem verme, net ölçütler kullanma, süreçle ilgili geri dönütleri zamanında verme ve geri dönütlerin sisteme yeniden entegre edilmesini sağlama esaslarının tüm okullarda yerleşmesini sağlamaktır.
İlkemiz

Disiplinler arası inovatif düşünebilen, teknolojiyi kullanarak bilgiyi yeniden inşa edebilen ve sürecin sonunda bireysel farklılıklarına uygun öğrenmeler gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmek ve bu öğrenmeleri tüm boyutlarıyla objektif olarak değerlendirmek.

Amacımız ve ilkemiz doğrultusunda BİL Okulları’nda ölçme ve değerlendirme çalışmaları süreç ve sonuç odaklı yürütülür.

Öğrencinin ‘ne öğrendiği”nin yanı sıra, ‘nasıl düşündüğü’ ve ‘nasıl öğrendiği’ sorularına da yanıt aranır.
Uygulamalarımız

BİL Okulları’nda uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemi öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlardaki becerilerini bütüncül olarak ölçmeyi hedefler. Bu çok yönlü değerlendirme için alternatif ölçme araçları kullanılarak süreç değerlendirme uygulanır.
Süreç Değerlendirme

Süreç değerlendirmede, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği, kullanılan yöntem ve tekniklerin etkinliği ortaya çıkarılır, öğrenciye anında geri dönüt verilir. Sürecin öğrenci tarafından ne kadar özümsendiği belirlenerek, öğrencinin performansı değerlendirilir.

Süreç değerlendirmede;

Proje ödevleri
Performans ödevleri
Öğrenci ürün dosyaları (portfolyolar)
Anekdot kayıtları
Dereceleme ölçekleri
Kontrol listeleri
Yapılandırılmış grid
Tanılayıcı dallanmış ağaç
Drama
Görüşme (mülakat)
Gözlem
Sözlü Sunum
Sergi
Tartışma
Akran değerlendirme
Öz değerlendirme
Tema sonu değerlendirme gibi değerlendirme yöntemleri uygulanır.

Sonuç Değerlendirme

Sonuç değerlendirme de, süreç değerlendirmenin sonucunda gelinen nokta belirlenir. Hedeflenen kazanım ve öğrenmelerin ne kadarının gerçekleştiği tespit edilir.

Sonuç değerlendirmede;

Yazılı sınavlar
Çoktan seçmeli testler
Doğru-yanlış testleri
Tamamlama testleri
Eşleştirmeli testler
Uzun ve kısa cevaplı testler
Sözlü testler kullanılır.

Çalışma Şeklimiz

Ölçme ve değerlendirme bölümü;

Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerini ölçer.
İlkokul 4.sınıf, ortaokul ve lise sınav takvimini hazırlar, sınavları organize edip sorunsuz uygulanmasını sağlar, sınav sonuçlarını analizlerle raporlandırır.
Oluşturulan tüm istatistik ve raporları otomasyon sistemi üzerinden öğrenci, öğretmen, veli ve belirlenen eğitimin diğer paydaşlarıyla paylaşır.
Sınav analizleri sonrasında öğrenme eksikliklerini kazanımlar boyutuyla ayrıntılı belirler, çözüm sürecini yönlendirir.
Sınav uygulaması sonrası soruların test ve madde analizlerini yapar, yorumlar, gelecekte ki sınavlar için yordar.
BİL Okulları öğretmenleri tarafından hazırlanan soruları merkezde toplar, pilot uygulamalar ile soruların test ve madde analizlerini yaparak, BİL Okullarına özgü nitelikli sorulardan oluşan soru bankasına aktarır.
Tüm sınıf seviyelerinde, proje, performans, dereceli puanlama anahtarı(rubric), yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç gibi ileri ve modern alternatif ölçme araçlarının hazırlanma ve uygulanma çalışmalarını ortak bir sistem içinde yürütür.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olabilmek için, ağustos, şubat ve haziran aylarında olmak üzere toplam 3 döneme yayılan kişisel ve akademik temelli hizmet içi eğitim düzenler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *